Gezellig shopplezier
zónder parkeerstress

Wedstrijdreglement

Like&Win wedstrijd

Artikel 1 - Organisatie                                    
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door
Retail Estates nv,
Industrielaan 6 - B-1740 Ternat
BE 0434.797.847
info@retailestates.com
De wedstrijd is toegankelijk via de facebookpagina van Winkelstap Merksem, te vinden op https://www.facebook.com/Winkelstap-Merksem-205949286977379/

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 22 mei t.e.m. 22 juni 2019.

Artikel 3 – Spelregels
 • De wedstrijd vindt plaats op facebookpagina van Winkelstap Merksem, te vinden op https://www.facebook.com/Winkelstap-Merksem-205949286977379/
 • De deelnemer doet automatisch mee aan de wedstrijd door de Facbeookpagina te liken tijdens de actieperiode, omschreven in Artikel 2.
 • Eind juni 2019 worden 15 winnaars bekendgemaakt. Zij worden vermeld in een post op de Facebookpagina van Winkelstap merksem en/of via privé-bericht door de pagina. Indien een winnaar zich binnen de 48 uur niet reageert, wordt een nieuwe winnaar aangeduid.
 • Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen.
 • Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.
 • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met een woonplaats in België.
 • De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
 • Medewerkers van Retail Estates zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op de prijs.
 • Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd of reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, kunnen door Retail Estates worden verwijderd.
 • Retail Estates handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
 • Retail Estates en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 • Retail Estates en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van de uitgereikte prijzen.
Artikel 4 – Winnaar en prijs

Er zullen 15 wedstrijdwinnaars geselecteerd worden. Deze winnaars winnen een waardebon van €50 voor een van de winkels op de site van Winkelstap of een waardebon van €25 voor kippenraam Kokido op Winkelstap. De winnaars kunnen zelf niet kiezen voor welke winkel ze een bon ontvangen, dit wordt door de organisatie zelf beslist. Van elke winkel is slechts 1 bon ter waarde van €50 euro te winnen, behalve bij kippenkraam Kokido waar 2 bonnen van €25 te winnen zijn.
Elke persoon die tijdens de actieperiode de pagina liket, neemt automatisch deel. Elke 50ste liker wint een van bovenstaande bonnen, zolang de voorraad strekt. Indien tijdens de actieperiode niet voldoende likes worden behaalt, kan de organisatie ervoor kiezen om niet alle bonnen te verdelen of om ook elke 25e liker, 20e liker of 10e liker (afhankelijk van het totale aantal likes in de actieperiode) uit te roepen tot winnaar.
Elke 50e liker wil zeggen, elk veelvoud van 50 (dus de 50e liker, de 100e liker, de 150e liker enzovoort). Ditzelfde principe geldt ook voor 25e likers, 20e likers of 10e likers.

Artikel 5 - Uitsluiting

Retail Estates kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in het geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van Retail Estates.


Artikel 6 – Informatie over de prijs

De prijzen omvatten waardebonnen t.w.v. 50 euro of 25 euro, geldig in een van de winkels op Winkelstap. De winnaars kunnen zelf niet kiezen voor welke winkel ze een bon ontvangen, dit wordt door de organisatie zelf beslist. Van elke winkel is slechts 1 bon ter waarde van €50 euro te winnen, behalve bij kippenkraam Kokido waar 2 bonnen van €25 te winnen zijn. De bon is enkel geldig in de winkel door wie de bon wordt uitgegeven (ook vermeld op de bon).

Artikel 7 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Retail Estates de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Retail Estates ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

Retail Estates behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten, te verleggen of in te trekken indien, naar mening van Retail Estates, de omstandigheden dit vereisen. Retail Estates kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Retail Estates.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Retail Estates, en niet voor Facebook.

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Retail Estates en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Retail Estates om hun namen en beelden te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van winnaars.

Artikel 10 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Retail Estates. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Retail Estates om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.